Kontaktandmed: DNA TEST OÜ Reg. Code: 11930274.  Address: Estonia: Tallinn, Kristiine linnaosa, Liimi tn 1, 10621
+372 5855 8706, info@dna24.eu

1. MÕISTED

1.1 “Ettevõte” on DNA TEST OÜ.

1.2 “Klient” on Teenust telliv eraisik, äriühing, juriidiline või iseseisev isik.

1.3 “Määratud isik” on esitamisvormil nimetatud isik, kellele testi tulemused edastatakse .

1.4 “Proovivõtja” on isik, kes proovid võtab.

1.5 “Teenus” on üks või mitu Ettevõtte DNA-testi või geneetilist testi, mida ettevõte reklaamib.

1.6 “Teenuste tellimus” on ettevõtte Teenuste tellimuse esitamine isiklikult, telefoni, kirja, e-posti teel, tellimisvormi täitmise või muul viisil.

1.7 “Hind” on ettevõtte teenuste kehtivas hinnakirjas sätestatud hind.

1.8 “Komplektid” on Kliendile pakutavad proovikogumiskomplektid.

2. KÄESOLEVATE TINGIMUSTE RAKENDAMINE

2.1 Käesolevad tingimused kehtivad kõigi muude tingimuste välistamisel, kaasa arvatud need, mida Klient võib väidetavalt kohaldada mis tahes lepingu, ostutellimuse, tellimuse kinnituse või sarnase dokumendi alusel.

2.2 Kõiki Teenuste Tellimusi käsitletakse Kliendi pakkumisena Teenuste ostmiseks vastavalt käesolevatele tingimustele. Ettevõtet ei loeta ühegi pakkumisega nõustunuks enne, kui Klient on tellitud Teenuse eest tasunud. Makse loetakse otsustavaks tõendiks selle kohta, et Klient nõustub Teenusega käesolevate tingimuste kohaselt.

3. NENDE TINGIMUSTE ULATUS

3.1 Ühtegi muud tingimused peale nendes tingimustes sisalduvate tingimuste ei loeta nende tingimustega hõlmatuks ega nende osaks, välja arvatud juhul, kui Kliendi ja Ettevõtte poolt volitatud isikute vahel on kirjalikult kokku lepitud.

3.2 Käesolevad tingimused ei mõjuta Kliendi kui tarbija seadusjärgseid õigusi.

3.3 Kui mõni nende tingimuste osa loetakse mis tahes kohtu-, vahekohtu- või sarnases menetluses ebamõistlikuks, tühiseks või muul viisil jõustamatuks, on poolte eesmärk, et see ei mõjutaks käesolevate tingimuste ülejäänud osade jõustatavust.

3.4 Kõik Kliendipoolsed lepingud, mis hõlmavad rohkem kui ühte isikut või üksust , on solidaarsed.

4. ETTEVÕTJA KOHUSTUSED

4.1 Ettevõte püüab võimaluse või võimaluse korral pakkuda katseid, mille viib läbi labor, mis on akrediteeritud ISO 17025 ja/või AABB standardi järgi.

4.2 Ettevõte püüab teha testide tulemused Määratud isikule kättesaadavaks tema tava- ja kiirteenuste jaoks määratud aja jooksul. Ettevõtte poolt märgitud tööajad algavad proovide vastuvõtmisest laborisse, mitte aga proovide vastuvõtmisest mis tahes haldusasutusse või ettevõtte esindaja juurde.

4.3 Ettevõte saadab komplektid Kliendile üldjuhul tavapostiga, kui klient ei soovi teisiti. Komplekti saatmise kulu on hinna sees. Mõne testi jaoks võib kasutada muid postikulu meetodeid. Ettevõte ei vastuta postisüsteemist või kullerteenustest põhjustatud hilinemiste eest. Kliendi ülesanne on teavitada Ettevõtet juhul, kui komplekti ei saada kätte ja seda mõistliku aja jooksul, mis on selle riigi postisüsteemist oodatav.

4.4 Kui Ilma Kliendi süül Ettevõtte poolt talle või proovivõtjale tarnitud komplekt saab saabumisel kahjustada või steriilsed pakendid on kahjustatud, tarnib Ettevõte uued komplektid tasuta. Klient peab defektsed komplektid tagastama oma kulul koos tagastusveoga ja selgelt vigaseks märkima, et ettevõte need kõrvaldaks .

4.5 Ettevõte väljastab ainult ühe komplekti kliendi tellimuse kohta. Soovitud lisakomplektide eest tuleb sõltuvalt sihtriigist maksta haldustasu (esialgsete tasude kohta vt 1. lisa).

4.6 Kui Kliendi poolt antud proovid ei suuda ettevõtte süül DNA-profiili luua ebapiisava DNA või saastunud proovi tõttu, kohaldatakse kordusproovi võtmise tasu . Mittestandardse näidise puhul kehtivad lisaks tavahinnale ka tavalised jaehinnad.

4.7 Klient mõistab ja nõustub, et Ettevõte ei garanteeri DNA seose testimiseks lõplike tulemuste esitamist. Suhteanalüüsi tulemust ei ole võimalik ennustada enne, kui see on lõpetatud. Ettevõte ei saa raha tagasi maksta Klientidele, kes saavad ebaselge tulemuse.

4.8 Klient mõistab, et kuigi ettevõtte poolt läbiviidav konkreetne testimine on väga täpne, on nagu iga testimise puhul võimalik viga või tegematajätmine. Klient tunnistab ja nõustub seega, et juhul, kui Kliendil on võimalik esitada kahju hüvitamise nõue, mis on tingitud ettevõtte mis tahes tegevusest, olgu see siis hooletus või muul viisil, ei ületa Ettevõtte vastutus testi eest tasutud kulu ning nõustub säilitama Ettevõte ja selle esindajad, ametnikud ja töötajad on ohutud kõikidest edasistest nõuetest või kahjudest. Kliendi õigused sõltuvad sellest, kui klient teavitab ettevõtet kõigist vigadest või puudustest 30 päeva jooksul alates katsearuande saatmisest määratud isikule e-posti või posti teel. Mis tahes sellest punktist (4.8) tulenev vastutus piirdub teenuse maksumusega, mis on sõlmitud .

4.9 Ettevõte ei vastuta Kliendile või muule isikule tekitatud kahjude või kahjude eest, mis tulenevad testitulemustest Määratud isikule või teistele volitatud isikutele teatamisest, välja arvatud juhul, kui Ettevõte on olnud hooletu.

4.10 Ettevõte ei vastuta testimisteenuste osutamise ebaõnnestumiste või viivituste eest, mis on põhjustatud temast sõltumatutest põhjustest, sealhulgas, kuid mitte ainult, Jumala tegu, üleujutus, põud, torm, sõda, tööaktsioon, streik, töösulg, seadmete, süsteemide või võrgule juurdepääsu rike, tulekahju, plahvatus, terrorism, sabotaaž või muu tema kontrolli all olev sündmus.

4.11 Ettevõte jätab endale õiguse keelduda oma teenustest, kui tal on alust arvata, et bioloogilised proovid saadi või saadakse ebaseaduslikult või tulemusi kasutatakse ebaseaduslikul, sobimatul või ebaeetilisel eesmärgil või kui on huvide konflikt olemasoleva Kliendi olemasolu või Ettevõtte Teenuste kvaliteet võib muul viisil kahjustada saada või tal on selleks muu mõistlik põhjus.

4.12 Ettevõtte poolt edastatud katseprotokollid antakse nimetatud isikule. Kõigil testitud inimestel on õigus aruande koopiale. Kirjalikud aruanded saadetakse nimetatud isikule e-posti teel, kui ei ole sätestatud teisiti.

4.13 Ettevõte jätab endale õiguse avaldada tulemusi ja/või arutada tulemusi järgmistega :

  1. a) kõik testitud isikud; või
    b) kui testitav isik on laps, ema või muu isik, kellel on lapse eest vanemlik vastutus, kui määratud isik või muu volitatud isik ei ole ilma mõistliku põhjuseta tulemusi testitavatele edastanud.

4.14 Ettevõtte eesmärk on pakkuda alati kvaliteetset teenust. Kui klient ei ole saadud teenusega rahul, peab ta esitama oma kaebuse Ettevõttele kirjalikult. Ettevõte püüab kõik kaebused kiiresti läbi vaadata ja kliendile seisukohta selgitada. Ettevõte annab endast parima, et lahendada kõik kaebused või mured; juhtkonna otsus on siiski lõplik.

5. KLIENDI KOHUSTUSED

5.1 Kliendi kohustus on tagada, et testitud isikud esitaksid Ettevõttele kõik vajalikud identifitseerimisandmed (soovi korral), õiged materjalid või näidised ning täidaksid täielikult, täpselt ja loetavalt kõik Ettevõtte poolt nõutud dokumendid. Selle tegemata jätmine võib põhjustada viivitust või ebatäpsusi testitulemuste esitamisel, mis võib mõjutada testitulemuste tõenduslikku väärtust. Sel juhul ei vastuta Ettevõte viivituste või ebatäpsuste eest. Ettevõttel ei ole edasist vastutust enne, kui olukord on parandatud ja raha ei tagastata.

5.2 Taotluse korral püüab Ettevõte anda Kliendile võimalikult palju teavet pakutavate teenuste kohta ja täieliku pildi sellest, mida tulemused näitavad ja mida ei näita, kuid klient peab otsustama, kas Ettevõtte pakutav teenus on või mitte. sobib mis tahes konkreetseks otstarbeks ja ettevõte soovitab enne testi tellimist vajadusel võtta juriidilist või muud nõu.

5.3 Klient (või tema proovivõtja) vastutab juriidilise nõustamise eest, mis on vajalik tagamaks, et tal on õigus omada ja hankida Ettevõttele analüüsimiseks edastatud bioloogilisi proove. (Kui olete Ühendkuningriigi elanik, vaadake lisateavet HTA kohta 5. lisast).

5.4 Klient kohustub hüvitama Ettevõttele kõik nõuded, kulud ja mis tahes kahju või kahju, mida ettevõte on kandnud seoses sellega, et klient (või tema proovivõtja) edastas Ettevõttele kõik proovid, mida ei saadud seaduslikult.

5.5 Klient kohustub, et kogu Ettevõttele Teenuse tellimiseks edastatud teave on õige ja et kõik Teenuse eest tasumiseks kasutatud krediit-/deebetkaardid kuuluvad talle (või et tal on omaniku volitused seda tasumiseks kasutada Teenuse jaoks).

5.6 Klient garanteerib, et tal on õigus anda Ettevõttele kogu teavet ja andmeid ning hüvitab Ettevõttele teabe või andmete rikkumise, konfidentsiaalsusnõuete rikkumise või mis tahes kolmandate isikute esitatud andmekaitseseaduste mittejärgimise nõuete eest. .

5.7 Klient vastutab selle eest, et Määratud isik oleks teadlik konfidentsiaalsuse vajadusest ja et ta ei avaldaks aruande sisu kellelegi peale testitavate isikute poolt volitatud isikutele. Vt ka eespool punkti 4.12.

5.8 Klient peaks sõlmima Ettevõttega lepingu ainult juhul, kui ta on nõus olema käesolevate tingimustega seotud.

6. TASU TEENUSTE EEST

6.1 Ettevõtte teenuste hinnad on ettevõtte poolt kehtestatud ja aeg-ajalt üle vaadatud hinnad ning need on üksikasjalikult kirjeldatud Ettevõtte kehtivas hinnakirjas. Ettevõtte hinnakiri on kättesaadav veebilehel või nõudmisel.

7. MAKSE JA TÜHISTAMINE

7.1 Ettevõte ei võta Kliendilt Teenuste Tellimust vastu enne, kui täielik makse on laekunud.

7.2 Tasuda saab Swedbanki, Sebi, LHV, Luminori, Coop Panga, Citadele, Pocopay, Revoluti ja N26 elektrooniliste pangateenustega. Arveldamine on võimalik eurodes. Makseid töödeldakse MakeCommerce.lt makseplatvormi abil

7.3 Krediitkaardimaksete puhul võtab krediitkaarditasud Ettevõte . Kõikide muude makseviiside puhul vastutab Klient maksetehinguga seotud kulude eest. Kõik ettevõttele laekuvad rahalised vahendid peavad vastama hinnakirjas toodud täishinnale ja ilma mis tahes tasudeta, enne kui Ettevõte hakkab Teenust töötlema.

7.4 Kliendil on kolm kuud aega oma näidised Teenusetellimusest tagasi saata (edaspidi aegumisperiood). Kui klient ei suuda näidiseid selle aja jooksul saata, siis konto suletakse . Ettevõte võtab konto uuesti avamise ja pärast aegumisperioodi saadetud proovide töötlemise eest taasaktiveerimise tasu. Aasta pärast konto kustutatakse ja uuesti aktiveerimine pole võimalik.

8. TAGASTUSPOLIITIKA

8.1 Kui teenus tühistatakse enne, kui Ettevõte väljastab kliendile komplekti, tagastatakse kogu raha.

8.2 Kui Teenuse osutamine tühistatakse pärast seda, kui Ettevõte on Kliendile Komplekti väljastanud, kuid enne kui Klient saadab näidised tagasi, kohaldatakse posti- ja haldustasu. See kehtib ainult aegumisperioodi jooksul.

8.3 Kui Teenuse pakkumine tühistatakse pärast proovide ettevõttesse laekumist, siis raha tagasi ei maksta.

8.4 Komplekti isikupärastamise tõttu, mis on kohandatud iga kliendi jaoks, ei kuulu Teenus kaugmüügi eeskirjade alla.

8.5. Kliendid saavad oma tellimuse tühistada ja saada kogu raha tagasi 14 päeva jooksul pärast testi tellimist.

9. AEG JA TARNE

9.1 Ettevõtte poolt analüüsi lõpetamiseks ja tulemuste aruandluseks antud kuupäevad on üksnes suunavad. Ettevõte ei vastuta Kliendi ees Teenuse osutamise viivitamise ega viivitusest otseselt või kaudselt põhjustatud kahjude või kahjude eest.

9.2. DNA TEST OÜ Pakub 3 tarnevõimalust: Omniva, tavapärane saatmine ja kiirsaatmine. Omniva Option maksab 5€ ja tellimused toimetatakse pakiautomaati, tarneaeg võib võtta kuni 7 päeva. Tava- ja kiirsaadetus toimub postkontori kaudu. Tavahind 7 € ja võib aega võtta kuni kaks nädalat. Express shipping cost 50€ and can take up to 5 days max.

10. MUUD KÜSIMUSED

10.1 Autoriõigus kogu ettevõtte koostatud kirjanduse, dokumentatsiooni ja aruannete jms kohta jääb samale ettevõttele.

11. ANDMEKAITSE JA PRIVAATSUS

11.1 Kohaldatava andmekaitseseaduse kohaselt hangib, kasutab, töötleb ja avaldab Ettevõte Kliendi isikuandmeid ainult selleks, et täita oma kohustusi lepingu alusel teenuse osutamisel ja muudel sellega seotud eesmärkidel, sealhulgas kliendiandmete uuendamine, seadusjärgsete deklaratsioonide analüüs. , kuritegevuse ennetamine ning seaduste ja regulatsioonide järgimine. Kliendil on õigus saada koopia tema kohta Ettevõtte valduses olevatest isikuandmetest ja need andmed on tasuta kätte saadavad, välja arvatud juhul, kui taotlust peetakse ülemääraseks, millisel juhul tuleb tasuda haldustasu (tasude kohta vt lisa 6).

11.2 Klient võtab teadmiseks ja nõustub sellega, et Ettevõte võib olla kohustatud Teenuse osutamiseks avaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, olenemata sellest, kas need on temaga otseselt või kaudselt seotud. See üleandmine võib hõlmata, kuid mitte ainult, teisi grupi ettevõtteid, kolmandatest isikutest esindajaid, sidusettevõtteid ja katselaboreid. Ettevõte ei avalda isikuandmeid turunduskampaaniate jaoks. Andmeid edastatakse ainult volitatud töötajatele või esindajatele, kelle puhul oleksime veendunud, et nad tagavad teatud andmekaitsetaseme. Palun hoiduge meie teenuste kasutamisest, kui te ei nõustu andmete edastamisega kolmandatele isikutele.

11.3 Ettevõtte rahvusvahelisest tegevusest tulenevalt tunnistab Klient ja nõustub sellega, et võime Teenuse osutamiseks edastada kliendiandmeid kolmandatele isikutele piiriüleselt teistesse riikidesse.

11.4 Klient tunnistab ja nõustub, et Ettevõttel on õigus kasutada kõiki Kliendi poolt edastatud DNA-proove ning kõik järelejäänud proovid ja paberkandjal dokumentatsioon hävitatakse kooskõlas labori standardsete tööprotseduuride ja seadusest tulenevate nõuetega. Andmete säilitamine teenuse osutamise ajal põhineb lepingu täitmisel , millega andmesubjekt oleks sõlminud. Ahelaväliste /juriidiliste juhtumite puhul võivad andmesubjektid taotleda kõigi andmete ja tulemuste kustutamist. Taotluse korral andmete kustutamine toimub 30 päeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Andmesubjekti teavitatakse põhjusest, miks nimetatud taotlust ei rahuldata. Kliendil on igal ajal Teenuse ajal ja pärast seda õigust küsida, kuidas tema andmeid töödeldakse .

11.5 Kliendil on õigus Teenuse osutamise mis tahes etapis nõusolek tagasi võtta, võttes meiega ühendust kirjalikult või e-posti teel. Tasud kehtivad vastavalt jaotisele 7.

11.6 Klient tunnistab ja nõustub olema seotud meie privaatsuspoliitika tingimustega, mis leiate meie erinevatel ettevõtte veebisaitidel privaatsuspoliitikas leht.

12. JURISDIKTSIOON JA KONTAKTANDMED

12.1 Ettevõtte ja Kliendi vaheline leping, mida tõendavad käesolevad tingimused, allub ESseadustele ja kohtutele ning sellel on ainujurisdiktsioon mis tahes lepingust tulenevate nõuete või vaidluste puhul.

 

Ostukorv